Nye barselsregler fra august 2022

Barselsloven bliver ændret fra august 2022 og giver begge forældre 24 ugers orlov, medmindre at I vælger at fordele orloven på en anden måde.

Barselsloven ændres for børn født fra og med den 2. august 2022. Formålet med den nye lov er at dele orloven lige mellem forældrene, så hver forælder som udgangspunkt har 24 ugers orlov efter fødslen. Er du i arbejde, vil 11 af de 24 uger være øremærket til dig, dvs. at du ikke kan overdrage dem til den anden forælder. 

Nye eller gamle regler?

Du skal altid holde orlov efter de regler, der gælder på baggrund af barnets fødsel. Har du varslet orlov efter de nye regler, men føder før den 2. august 2022, så skal du hurtigst muligt varsle ny orlov efter de regler, der gælder for børn født før den 2. august 2022.

Mor

Som mor har du ret til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel og 24 ugers orlov efter fødslen.

4 ugers graviditetsorlov

Fødsel

2 ugers tvungen barselsorlov

8 ugers barselsorlov i uge 3-10

14 ugers forældreorlov

I alt 24 uger efter fødslen


Graviditetsorlov

De 4 ugers graviditetsorlov er inklusiv din terminsdato. Føder du før tid, mister du resten af graviditetsorloven, men modsat bliver graviditetsorloven forlænget, hvis du går over tid.

Barselsorlov

Efter fødslen er dine 24 ugers orlov som mor fordelt på denne måde:

  • 2 ugers tvungen barselsorlov øremærket til mor i forbindelse med fødslen.
  • 8 ugers barselsorlov (uge 3 – 10).
  • 14 ugers forældreorlov – 9 uger er øremærket til dig, hvis du er i arbejde.

Din orlov efter fødslen starter altid fra og med dagen efter, at du har født, og det gælder også, selvom du føder for tidligt.

2 ugers tvungen orlov

Du skal holde de første 2 uger i forbindelse med fødslen, mens der er forskellige muligheder for at overdrage, forlænge og udskyde de 8 og 14 uger, som tilsammen udgør 22 uger.

8 ugers barselsorlov

Er du i arbejde, kan de 8 ugers barselsorlov fra uge 3-10 overdrages helt eller delvist til far eller medmor. Du kan overdrage orloven på 2 forskellige måder, hvor far eller medmor enten skal holde ugerne i uge 3-10 eller får mulighed for at udskyde orloven.

  1. Du kan genoptage dit arbejde på fuld tid i de uger, som du overdrager, men det vil betyde, at far eller medmor skal holde orloven i uge 3–10.

  2. Du kan gå direkte over på dine 14 ugers forældreorlov i umiddelbar forlængelse af de 2 ugers tvunget orlov efter fødslen. Dermed er du stadig på orlov, hvilket giver far eller medmor ret til at udskyde de uger, som du overdrager af de 8 ugers barselsorlov og holde dem, inden barnet bliver 1 år. Er far eller medmor i arbejde, kan orloven efter aftale med arbejdsgiver enten forlænges ved at starte delvist på arbejde eller udskydes, så den holdes, inden barnet bliver 9 år, dvs. at far eller medmor starter fuldtid på arbejde igen.

Vælger du at overdrage de 8 uger eller dele heraf til far eller medmor, skal I begge to give besked til jeres arbejdsgiver 4 uger før terminsdatoen.

14 ugers forældreorlov

Du kan udskyde 5 af dine 14 ugers forældreorlov og holde dem, inden barnet bliver 9 år. Når du holder orloven, skal du varsle det overfor din arbejdsgiver senest 8 uger før.

Er du i arbejde bliver 9 af de 14 ugers forældreorlov øremærket til dig og skal holdes, inden barnet bliver 1 år. Er du forhindret i at holde orloven i perioden op til, at barnet bliver 1 år pga. særlige forhold, kan du have lov til at udskyde orloven og holde den, inden barnet bliver 3 år. De særlige forhold kan fx være midlertidig alvorlig sygdom eller situationer, hvor du ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet tilkendt samvær med dit barn.  

De resterende 5 uger kan du overdrage til far eller medmor. Som ledig kan du overdrage samtlige 14 uger til far eller medmor.

Den overdragede orlov skal far eller medmor bruge, inden barnet bliver 1 år.

Far/medmor

Efter fødslen har du som far eller medmor ret til 24 ugers orlov:

2 uger far/medmororlov 

22 uger forældreorlov

I alt 24 uger

 

2 uger far/medmor orlov

Du har ret til at begynde din far/medmororlov umiddelbart efter barnets fødsel eller hjemkomsten fra sygehuset. Det bestemmer du, og det kræver ikke, at din arbejdsgivers godkender det.

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du holder orloven senere, bare orloven er holdt, inden barnet bliver 10 uger. Som udgangspunkt skal du holde orloven i én samlet periode, medmindre du kan aftale med din arbejdsgiver, at du må dele den op. Du kan fx aftale at holde 1 dag ad gangen, når bare du holder hele orloven inden for de første 10 uger.

Orloven består af 14 kalenderdage og bliver ikke forlænget, selvom der er helligdage i perioden.

22 ugers forældreorlov

Når du er i arbejde, er 9 af de 22 ugers orlov øremærket til dig og skal bruges, inden dit barn bliver 1 år. Er du forhindret i at holde orloven i perioden op til, at barnet bliver 1 år pga. særlige forhold, kan du have lov til at udskyde orloven og holde den, inden barnet bliver 3 år. De særlige forhold kan fx være midlertidig alvorlig sygdom eller situationer, hvor du ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet tilkendt samvær med dit barn, eller fordi faderskabet først er blevet fastlagt længe efter barnets fødsel.

De resterende 13 uger kan du overdrage til mor, som skal holde orloven, inden barnet bliver 9 år.

Du kan også udskyde 5 uger til dig selv og holde dem, inden barnet bliver 9 år.

Flere oplysninger

Beskæftigelsesministeriet og Udbetaling Danmark skriver kort om den nye lov. Vi vil også løbende komme med flere oplysninger om loven på vores hjemmeside.