Love og regler

Når du modtager ydelser samt råd og vejledning fra Det Faglige Hus sker det med udgangspunkt i de love og bekendtgørelser som gælder indenfor fagforeningens og a-kassens arbejdsområder. Vi har opremset de væsentligste regelhenvisninger nedenfor.

Love der regulerer dit ansættelsesforhold

Aftaleloven

Arbejdsmiljøloven

Arbejdstidsdirektivet

Barselslov for børn født før den 2. august 2022

Barselslov for børn født den 2. august 2022 eller senere

Databeskyttelsesloven

Deltidsloven

Erhvervsuddannelsesloven

Erstatningsansvarsloven

Ferieloven

Foreningsfrihedsloven

Forskelsbehandlingsloven

Forvaltningsloven

Funktionærloven

Helbredsoplysningsloven

Konkursloven

Ligebehandlingsloven

Ligelønsloven

Lov om ansættelsesbeviser

Lov om ansættelsesklausuler

Lov om arbejdstageres opfindelser

Lov om beskyttelse af whistleblowere

Lov om forretningshemmeligheder

Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Lov om fravær af familiemæssige årsager

Lov om jobklausuler

Lov om Lønmodtagernes Garantifond

Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Lov om tidsbegrænset ansættelse                  

Lov om virksomhedsoverdragelse

Masseafskedigelsesloven

Offentlighedsloven

Sygedagpengeloven

Undervisningsmiljøloven

Vikarloven

Love der regulerer din ret til udbetalinger fra a-kassen

Lov om arbejdsløshedsforsikring

Aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om dagpenge under aktivering og dagpengesatser til ledige medlemmer under 25 år

Bekendtgørelse om andre aktører m.fl.

Jobrettet uddannelse

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Erhvervsrettet efteruddannelse for voksne

Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Statens voksenuddannelsesstøtte

Lov om Statens Voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-bekendtgørelsen)

Seniorjob

Lov om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob

Din ret til dagpenge

Rådighed

Bekendtgørelse om rådighed

Vejledning om rådighed

Beregning af dagpenge

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen

Vejledning om beregning af dagpengesatsen

Ophold i udlandet

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS og i det øvrige udland

Vejledning til a-kasserne om arbejdsløshedsydelser m.v. EF-forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

Indkomst- og beskæftigelseskrav

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskrav for ret til dagpenge

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskrav for ret til dagpenge

Dagpengeperioden

Bekendtgørelse om dagpengeperioden

Vejledning til bekendtgørelse om dagpengeperioden

Selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Vejledning om selvforskyldt ledighed

Selvstændig virksomhed

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Vejledning om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet

Efterløn

Generelt

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Vejledning om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Vejledning om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterlønnen

Vejledning om fradrag i efterlønnen

Indberetning af pension

Bekendtgørelse om indberetning af værdien af pensionsordninger m.v. til brug for opgørelse af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse

Efterløn og selvstændig virksomhed

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Vejledning til bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Efterløn og udlandet

Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne

Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der har haft forsikrings- eller beskæftigelsesperioder i udlandet, i Grønland eller på Færøerne

Efterløn og delpension

Bekendtgørelse om ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension

Vejledning om ret til efterløn for medlemmer, der får eller har fået delpension efter lov om delpension

ATP

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge 

Kollektiv ferielukning

Dagpenge under kollektiv ferielukning

Fradrag for arbejde og indtægter

Udbetaling af dagpenge

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Vejledning om udbetaling af dagpenge

G-dage

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dag)

Vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dag)

Konflikt

Bekendtgørelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt)

Lønmodtagernes garantifond

Bekendtgørelse om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v.

Vejledning om udbetaling af dagpenge, efterløn og overgangsydelse som lån mod overdragelse af krav mod Lønmodtagernes Garantifond m.v.

Medlemskab, kontingent, efterlønsbidrag

Optagelse og overflytning

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Vejledning om medlemskab af en a-kasse

Kontingent, kontingentfritagelse og efterlønsbidrag

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Vejledning om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Forsikringsskift

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Vejledning om medlemskab af en a-kasse

Udmeldelse

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Vejledning til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling og sanktioner

Bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Renteloven (Lov om renter ved forsinket betaling), § 5

Bekendtgørelse om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.

Vejledning om renter af efterbetaling af dagpenge m.v.

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Vejledning om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Vejledning

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede

Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede m.v.