Ingen fradrag i efterløn for merarbejde relateret til fordrevne fra Ukraine

14. juni 2022

Folketinget har vedtaget, at du i perioden 01.04.22 – 31.12.22 ikke vil få fradrag i din efterløn for merarbejde, hvis du er på en arbejdsplads inden for velfærdssektoren, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine.

Du behøver ikke selv direkte at have arbejdsopgaver med fordrevne fra Ukraine for at undgå fradrag i efterlønnen. Men det er et krav, at du er på en arbejdsplads inden for velfærdssektoren, der løser opgaver rettet mod personer fordrevet fra Ukraine.

Hvilke velfærdsområder er omfattet?

Ordningen omfatter indtægt fra arbejde udført inden for disse private og offentlige velfærdsområder:

  • Dagtilbud og private pasningsordninger.

  • Grundskoler.

  • Ungdoms- og voksenuddannelse.

  • Det sociale område (dag- og døgntilbud efter serviceloven, botilbudslignende tilbud og friplejeboliger samt leverandører af ydelser efter serviceloven, som ikke leveres inden for rammerne af et tilbud).

  • Ældreplejen (plejehjem og plejecentre, herunder friplejehjem samt hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb, vedligeholdelsestræning, genoptræning og forebyggende hjemmebesøg).

  • Den kommunale og regionale sundhedssektor (forebyggelse, behandling, pleje og genoptræning i kommunalt regi samt fx udregning og behandlingstilbud i sygehusvæsenet og regionalt etablerede almen medicinske sundhedstilbud).

Kun merarbejde, hvis du er ansat før den 17. marts 2022

Hvis du er overgået til efterløn og er ansat inden den 17. marts 2022, kan du undgå fradrag for merarbejde i din efterløn.

Hvad er merarbejde?

Arbejde, du udfører udover det aftalte timetal, er merarbejde. Er der ikke aftalt en arbejdstid, vil alt arbejde medføre fradrag i efterlønnen.

Erklæring fra din arbejdsgiver

Vi skal bruge en erklæring, hvor din arbejdsgiver erklærer, at der har været merarbejde, og at arbejdspladsen hører under ordningen med fordrevne fra Ukraine.

Du finder erklæringen på borger.dk.

Eksempel

En person, der er overgået til efterløn, bliver den 1. januar 2022 ansat 20 timer om måneden i en børnehave som medhjælper. Da børnehaven modtager børn fordrevet fra Ukraine, får personen 10 timers merarbejde i maj 2022. Disse timer medfører ikke fradrag i efterlønnen i maj 2022.

Alt arbejde, hvis du er ansat den 17. marts 2022 eller senere.

Hvis du er overgået til efterløn og ansættes i et nyt ansættelsesforhold den 17. marts 2022 eller senere, fritages du for fradrag i efterlønnen for det arbejde, som du har i perioden 01.04.22 – 31.12.22, hvis det er på en arbejdsplads, som varetager opgaver med fordrevne fra Ukraine.

Erklæring fra din arbejdsgiver

Vi skal bruge en erklæring, hvor din arbejdsgiver erklærer, at du arbejder på en arbejdsplads, der er beskæftiget med personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Du finder erklæringen på borger.dk.

Eksempel

En person, der er overgået til efterløn, bliver ansat på 30 timer om ugen fra den 1. april 2022 på en grundskole. Skolen modtager børn og unge fordrevet fra Ukraine. De 30 timers arbejde medfører ikke fradrag i efterlønnen.