Dagsorden til årsmøde i 2B - Bedst og Billigst

Årsmøde i 2B - Bedst og Billigst afholdes hvert år i marts.

§ 9. Årsmødet er forbundets øverste myndighed.


Stk. 2. Årsmødets delegerede består af:

 • Hovedbestyrelsen.
 • Fremmødte medlemmer herunder personale, som er medlem af 2B.
 • Øvrigt personale - dog uden stemmeret kan inviteres af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Årsmøde afholdes hvert år i februar/marts. Første gang i 2007. Adgang til årsmøde kan gøres betinget af forevisning af passende legitimation. Dagsorden skal indeholder følgende faste punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og protokolfører
 3. Beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Fremlæggelse af arbejdsprogram for de kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Valg af:
  1. Landsformand
  2. Næstformand
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen
 10. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Stk. 4. Landsformanden vælges for 4 år (vælges på lige år).

Stk. 5. Næstformanden vælges for 4 år (vælges på ulige år).

Stk. 6. Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 års periode. Har bestyrelsen 3 medlemmer, vælges 1 i lige år og 2 i ulige år. Har bestyrelsen 4 medlemmer, vælges 2 i lige år og 2 i ulige år. Har bestyrelsen 5 medlemmer, vælges 2 i lige år og 3 i ulige år.

Stk. 7. Revisor og suppleanter vælges for en 2-års periode.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde med 4 ugers varsel, når dette skønnes påkrævet, eller hvis 1/2 af medlemmerne ønsker dette.

Stk. 9. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på årsmødet - herunder også forslag til valg af medlemmer til hovedbestyrelse - skal være forbundet i hænde senest 1. januar. Sådanne forslag skal sammen med øvrigt materiale/bilag være hovedbestyrelsens medlemmer - samt øvrige medlemmer som har fremsat anmodning herom - i hænde senest 2 uger før årsmødets afholdelse.

Stk. 10. Beslutninger på årsmødet træffes af betalende medlmmer af 2B ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog § 16 og § 17. Afstemning skal på begæring foretages skriftligt.

Stk. 11. Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for afholdelse af årsmøde og foretager indkaldelse til dette. Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan gyldigt ske via e-mail eller i medlemsblad.

Link til vedtægter for 2B - Bedst og Billigst