Dagsorden til årsmøde i Foreningen Danske Selvstændige

Årsmøde i Foreningen Danske Selvstændige afholdes hvert år i marts.

§ 8. ÅRSMØDE


Stk. 1. Årsmødet er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Årsmødets delegerede består af:

 • Forretningsudvalget.
 • Hovedbestyrelsen.
 • Fremmødte medlemmer.
 • Personale med medlemsskab i FDS kan inviteres af hovedbestyrelsen, dog uden at have stemmeret.

Stk. 3. Årsmøde afholdes hvert år i marts måned. Første gang i år 2005. Deltagerne indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, i hvilken følgende punkter skal være medtaget:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører
 3. Beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Fremlæggelse af arbejdsprogram for de kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Valg af forretningsudvalg
  1. Landsformand
  2. Næstformand
  3. Sekretær
 9. Valg af to suppleanter til forretningsudvalget
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen
 11. Valg af to suppleanter til hovedbestyrelsen
 12. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Stk. 4. Landsformanden vælger for 4 år (vælges på lige år).

Stk. 5 Næstformanden og sekretæren vælges for 4 år (vælges på ulige år).

Stk. 6. Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 års periode (vælges på lige år). Til bestyrelsen vælges to medlemmer og to suppleanter foruden landsformand, næstformand og sekretær, når foreningens medlemstal overstiger 5.000.

Stk. 7. Revisor og suppleanter vælges for en 2 års periode.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for afholdelse af årsmøde og foretager indkaldelse til dette.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde med 4 ugers varsel, når dette skønnes påkrævet, eller hvis 1/2 af medlemmerne ønsker dette.

Stk. 10. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på årsmødet - herunder også forslag til valg af medlemmer til forretningsudvalg og hovedbestyrelse - skal være foreningen i hænde senest den 1. januar. Sådanne forslag skal sammen med øvrigt materiale/bilag være hovedbestyrelsens medlemmer - samt øvrige medlemmer, som har fremsat anmodning herom - i hænde senest 2 uger før årsmødets afholdelse.

Stk. 11. Årsmødets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog § 15 og § 16. Afstemning skal på begæring foretages skriftligt.

Hent vedtægter til Foreningen Danske Selvstændige