Dagsorden til årsmøde i Fagforening Danmark

Årsmøder i Fagforening Danmark afholdes hvert år i marts.

§ 9. Årsmødet er forbundets øverste myndighed


Stk. 2. Årsmødets delegerede består af:

a) Forretningsudvalget.
b) Hovedbestyrelsen.
c) Fremmødte medlemmer herunder personale, som er medlem af FDK.
d) Øvrig personale - dog uden stemmeret kan inviteres af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Årsmøde afholdes hvert år i februar/marts. Første gang i 1999. Adgang til årsmøde kan gøres betinget af forevisning af passende legitimation. Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller og protokolfører
 3. Beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Fremlæggelse af arbejdsprogram for de kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremlæggelse af budget
 8. Valg af forretningsudvalg
  1. Landsformand
  2. Næstformand
  3. Sekretær
 9. Valg af suppleanter til forretningsudvalget
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer til hovedbestyrelsen
 11. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
 12. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

Stk. 4. Landsformanden vælges for 4 år (vælges på lige år).

Stk. 5. Næstformanden og sekretæren vælges for 4 år (vælges på ulige år).

Stk. 6. Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-års periode. Har bestyrelsen 3 medlemmer, vælges 1 i lige år og 2 i ulige år. Har bestyrelsen 4 medlemmer, vælges 2 i lige år og 2 i ulige år. Har bestyrelsen 5 medlemmer, indtræder denne, jvf. § 11, stk. 1 i forretningsudvalgets rettigheder og pligter.

Stk. 7. Revisor og suppleanter vælges for en 2-års periode.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan indkaldes til ekstraordinært årsmøde med 4 ugers varsle, når dette skønnes påkrævet, eller hvis 1/2 af medlemmerne ønsker dette.

Stk. 9. Forslag fra medlmmerne, som ønskes behandlet på årsmødet - herunder også forslag til valg af medlemmer til forretningsudvalg og hovedbestyrelse - skal være forbundet i hænde senest den 1. januar. Sådanne forslag skal sammen med øvrigt materiale/bilag være hovedbestyrelsens medlemmer - samt øvrige medlemmer som har fremsat anmodning herom - i hænde senest 2 uger før årsmødets afholdelse.

Stk. 10. Beslutninger på årsmødet træffes af betalende medlemmer af FDK ved simpel stemmeflerhed, jvf. dog § 17 og § 18. Afstemning skal på begæring foretages skriftligt.

Stk. 11. Hoved bestyrelsen fastsætter tid og sted for afholdelse af årsmøde og foretager indkaldelse til dette. Indkaldelse skal ske med mindst 6 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.

Hent vedtægter for Fagforening Danmark