Dagsorden til generalforsamling i FK/TS

Generalforsamling i Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen (FK/TS) afholdes hvert år i marts. 

§ 13. Generalforsamlingen er regionens øverste myndighed.


Stk. 2. Regionerne afholder general - forsamling hvert år inden udgangen af april, og indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel. Adgang til generalforsamlingerne kan gøres betinget af forevisning af passende legitimation.

Stk. 3. Forslag til generalforsamlingen skal være regionsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Generalforsamlingen indeholder følgende faste punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning ved regionsformanden
  4. Beretning ved forretningsudvalget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af næstformand
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter til bestyrelsen
  9. Eventuelt

Stk. 5. Formanden vælges for 2 år (vælges på ulige år)

Stk. 6. Kassereren vælges for 2 år (vælges på lige år)

Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 års periode. Har bestyrelsen 3 medlemmer, vælges det 3. medlem i ulige år. Har bestyrelsen 5 medlemmer, vælges 2 i ulige år og 1 i lige år.

Stk. 8. Valgbare til alle poster er betalende medlemmer, der har været medlem mindst 6 måneder.

Stk. 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær.

Stk. 10. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af hovedbestyrelsen eller regionsbestyrelsen med 4 ugers varsel, når dette skønnes påkrævet, eller hvis 1/2 af medlemmerne ønsker dette.

Hent vedtægter for FK/TS