Persondatapolitik i Det Faglige Hus - A-kasse

Som dataansvarlig er Det Faglige Hus – A-kasse forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi behandler derfor dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder.  

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, deler og på anden vis behandler dine personoplysninger. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har, når vi har registreret oplysninger om dig. Vores mål er, at du føler dig sikker, når vi behandler dine oplysninger.

1. Hvem er vi?

Det Faglige Hus – A-kasse er dataansvarlig.  Det betyder, at vi som forening har ansvaret for, at enhver behandling af dine personoplysninger lever op til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Du kan kontakte os på følgende måder:

Det Faglige Hus – A-kasse

John Tranums Vej 23

6705 Esbjerg Ø

+ 45 7610 9303

Eller login på MIT detfagligehus og skriv til os fra din digitale postkasse.

2. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne afgøre dine rettigheder og pligter efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Vi behandler derfor dine oplysninger i forbindelse med:

 • Du søger om optagelse i a-kassen (medlemskab).
 • Du ønsker at melde dig ud af a-kassen eller overflytte til en anden a-kasse.
 • Du søger om ydelser, som a-kassen udbetaler, fx dagpenge, efterløn, feriedagpenge, VEU-godtgørelse og befordring.
 • Registersamkøring med henblik på kontrol af udbetalinger.
 • Øvrige rettigheder og pligter, som følger af lov om arbejdsløshedsforsikring mv.

Herudover anvender vi også dine personoplysninger til:

 • Rådgivning og øvrig administration af dit medlemskab.
 • Markedsføring og kommunikation.

3. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for, at vi kan varetage dine rettigheder og pligter efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Vi behandler følgende 3 kategorier af personoplysninger om dig:

1) Almindelige personoplysninger, fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Lønoplysninger og pensionsudbetalinger
 • Udbetalinger fra offentlige myndigheder
 • Uddannelse
 • Erhverv/stilling og ansættelsesforhold
 • Ansøgninger og CV
 • Familiemæssige oplysninger (ægtefælle/samlever/børn)
 • Betalingsoplysninger
 • Regnskabsoplysninger, hvis du driver selvstændig virksomhed
 • Opholds- og arbejdstilladelse

2) Oplysninger om strafbare forhold:

 • Straffedomme og lovovertrædelser

3) Følsomme personoplysninger:

 • Helbredsoplysninger
 • Fagforeningsmæssige forhold i vores medlemsafdeling

4. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

VI indhenter først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Men vi kan også modtage eller hente oplysninger fra tredjepart fx:

 • Din (tidligere) arbejdsgiver
 • Offentligt tilgængelige registre
 • Offentlige myndigheder
 • Andre a-kasser
 • Egen læge, sygehus mv.
 • Politi og domstole

Statistik for e-mails

Når vi sender dig en e-mail fx for at fortælle dig om ny post i MIT detfagligehus eller for at minde dig om, at du kan udfylde dit dagpengekort eller efterlønskort, har vi mulighed for at gå ind og se, hvornår mailen er blevet sendt, og om den er blevet leveret til dig m.m.

På samme måde kan vi se statistik om, hvor mange der har åbnet eller klikket i en e-mail osv., når vi sender nyhedsbreve. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores nyhedsservice.

Vi vil kun i helt særlige tilfælde kigge på dine individuelle data. Det kan fx ske, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt du har fået de oplysninger, som du har krav på.

Vi har indgået en databehandleraftale med den virksomhed, som leverer det mailprogram, vi benytter. Aftalen sikrer, at data bliver beskyttet på den måde, som reglerne foreskriver.

5. Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

Det følger af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., at vi må indsamle og behandle dine personoplysninger.

Derudover kan vi behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke til det eller på baggrund af interesseafvejningsreglen, fx til brug for markedsføring og kommunikation.

Når vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du på et hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, må vi ikke fortsætte med at behandle de personoplysninger, der kræver samtykke. Vær dog opmærksom på, at vi stadig kan have ret til at behandle oplysningerne som følge af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du ringe til os på tlf. nr. 7610 9302, oplyse det på MITdetfagligehus, eller skrive til Det Faglige Hus - A-kasse,  Postboks 512, 6701 Esbjerg.

6. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det efter lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det.

Vi kan videregive dine personoplysninger til:

 • Offentlige myndigheder.
 • A-kasser, som du er overflyttet fra eller til.
 • (Tidligere) arbejdsgivere.
 • Politi og domstole 

Vi vil i visse tilfælde dele dine personoplysninger med vores faste samarbejdspartnere Det Faglige Hus Forsikringsagentur med henblik på formidling af tilbud på forsikringer og salg af fagforeningsmedlemskaber. 

Vi sender kun almindelige kontaktoplysninger som fx navn, tlf. nr. og e-mailadresse. Videregivelsen sker med baggrund i interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6. 

Hvis du ikke ønsker, at vi sender dine oplysninger videre, kan du kontakte os.

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne varetage dine rettigheder og pligter efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. 

Det følger af § 19 i bekendtgørelse om a-kassernes kontrol og administration, at vi skal opbevare al dokumentationsmateriale, herunder dokumentation for enhver udbetaling, i mindst 5 år. Dokumentationsmateriale, som indgår ved opgørelsen af forbrug af dagpengeperioden, skal opbevares i 8 år.

8. Har du pligt til at give os dine personoplysninger?

I langt de fleste tilfælde er oplysningerne under punkt 3 nødvendige for, at du kan blive optaget i a-kassen og få udbetalt ydelser fra os. Hvis du ikke ønsker at give os oplysningerne, kan det betyde, at du ikke kan være medlem hos os, og/eller at vi ikke kan udbetale (fulde) ydelser til dig. Der kan også blive tale om, at du skal tilbagebetale de ydelser, som du tidligere har modtaget.

Dine rettigheder og pligter står i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

9. Hvornår og hvordan gør vi brug af automatiserede afgørelser?

Når du er ledig og modtager dagpenge har vi efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ret til at gøre brug af automatiske afgørelser på 3 områder:

a) Karens hver fjerde måned (§ 56a)

Du bliver trukket et beløb svarende til 1 dags dagpenge hver 4. måned, medmindre du for 4-månedersperioden har fået indberettet mere end 148 løntimer som fuldtidsforsikret eller 97 løntimer som deltidsforsikret. Oplysningerne om dine løntimer henter vi fra SKAT's indkomstregister og dine tidligere udfyldte dagpengekort for perioden.

b) Afkortning af dagpengeperioden (§ 56 b)

Når du har modtaget dagpenge i 4 år inden for 8 år, bliver din dagpengeperiode forkortet med 1 måned. Vi henter oplysningerne om dit dagpengeforbrug fra vores eget udbetalingssystem, Det it-baserede fælles datagrundlag på beskæftigelsesområdet (dfdg.dk) og evt. tidligere a-kasse.

c) Efterregulering af dagpenge (§ 46)

Vi skal hver måned samkøre dine oplysninger om løntimer og indkomst på dagpengekortet med de oplysninger, der er indberettet til SKAT's indkomstregister. Hvis samkøringen viser en forskel i antallet af timer, skal vi regulere udbetalingen af dine dagpenge med det antal timer, som forskellen udgør.

Du har altid mulighed for at klage over afgørelserne. Vejledning om, hvordan du klager, står i afgørelserne. Alle klager behandles personligt af en medarbejder fra Det Faglige Hus – A-kasse.

d) Sletning af medlemskab (§ 78)

Hvis du undlader at betale dit medlemsbidrag rettidigt, efter du er blevet rykket for betalingen, bliver du slettet som medlem.

e) Optagelse i a-kassen (§ 41)

Hvis du har bopæl og ophold i Danmark, og din alder er mellem 18 år og 2 år under folkepensionsalderen, kan du optages i a-kassen. Hvis ingen særlige forhold gør sig gældende, kan vi træffe afgørelsen om optagelse automatisk.

10. Hvad er dine rettigheder?

Databeskyttelsesforordningen giver dig generelt følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Reglen står i artikel 15 i forordningen.

Ret til at rette oplysninger

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger. Reglen står i artikel 16 i forordningen.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis det efter arbejdsløshedsforsikringsloven ikke længere er nødvendigt, at vi opbevarer eller behandler dine oplysninger. Reglen står i artikel 17 i forordningen.

Ret til at få begrænset behandlingen af oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Bemærk, at vi kan have særlige opbevaringsregler efter arbejdsløshedsforsikringsloven. Du kan læse mere i artikel 18 i forordningen.

Ret til at protestere

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Reglen står i artikel 21 i forordningen.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt læsbart format   – enten til dig selv eller til en anden dataansvarlig. Reglen står i artikel 20 i forordningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets  ”Vejledning om de registreredes rettigheder”, som du finder på www.datatilsynet.dk

11. Hvem kan jeg klage til?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 99

E-mail: dt@datatilsynet.dk

12. Har du spørgsmål?

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiver (DPO); Carsten Møller på e-mail: DPO@detfagligehus.dk