Persondatapolitik i Det Faglige Hus - fagforeningerne

Som dataansvarlig er fagforeningerne i Det Faglige Hus forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi behandler derfor dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder.  

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, deler og på anden vis behandler dine personoplysninger. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har, når vi har registreret oplysninger om dig. Vores mål er, at du føler dig sikker, når vi behandler dine oplysninger.

1. Hvem er vi?

Fagforeningerne  (FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen, Fagforeningen Danmark og 2B – Bedst og Billigst) i Det Faglige Hus er dataansvarlige.  Det betyder, at vi har ansvaret for, at enhver behandling af dine personoplysninger lever op til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Du kan kontakte os på følgende måder:

Det Faglige Hus

John Tranums Vej 23

6705 Esbjerg Ø

info@detfagligehus.dk

+ 45 7610 9303

2. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne yde dig faglig bistand, hvis du får du problemer på din arbejdsplads. Vi behandler derfor dine oplysninger i forbindelse med:

Herudover anvender vi også dine personoplysninger til:

 • Rådgivning og øvrig administration af dit medlemskab.
 • Markedsføring og kommunikation.

3. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler kun de personoplysninger, som er relevante og nødvendige for, at vi kan varetage dine interesser. Vi behandler både almindelige og følsomme personoplysninger om dig:

a) Almindelige personoplysninger, som fx:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • CPR-nummer
 • Lønoplysninger og pensionsudbetalinger
 • Udbetalinger fra offentlige myndigheder
 • Uddannelse
 • Erhverv/stilling og ansættelsesforhold
 • Ansøgninger og CV
 • Betalingsoplysninger
 • Opholds- og arbejdstilladelse
 • Straffedomme og lovovertrædelser

b) Følsomme personoplysninger, som fx:

 • Fagforeningsmæssige forhold
 • Helbredsoplysninger
 • Race eller etnisk oprindelse
 • Seksuelle forhold eller orientering

4. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indhenter først og fremmest oplysningerne direkte fra dig. Men vi kan også modtage eller hente oplysninger fra tredjepart, fx

 • Din (tidligere) arbejdsgiver
 • Det Faglige Hus – A-kasse eller vores Social Team
 • Offentlige myndigheder
 • Egen læge, sygehus mv.
 • Politi og domstole
 • Vidner

Persondata som ikke vedrører vores medlemmer, men derimod ovenstående parter, vil grundlæggende blive indhentet, opbevaret, behandlet og slettet på samme måde som vores medlemmers persondata. Øvrige parters persondata indhentes med det formål at fastslå vores medlemmers retskrav. Øvrige parters persondata er ligeledes omfattet af pkt. 9 nedenfor.

Statistik for e-mails

Når vi sender dig en e-mail fx for at fortælle dig om ny post i MIT detfagligehus eller for at minde dig om, at du kan udfylde dit dagpengekort eller efterlønskort, har vi mulighed for at gå ind og se, hvornår mailen er blevet sendt, og om den er blevet leveret til dig m.m.

På samme måde kan vi se statistik om, hvor mange der har åbnet eller klikket i en e-mail osv., når vi sender nyhedsbreve. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores nyhedsservice.

Vi vil kun i helt særlige tilfælde kigge på dine individuelle data. Det kan fx ske, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt du har fået de oplysninger, som du har krav på.

Vi har indgået en databehandleraftale med den virksomhed, som leverer det mailprogram, vi benytter. Aftalen sikrer, at data bliver beskyttet på den måde, som reglerne foreskriver.

5. Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger?

Det følger af Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, at vi må behandle dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontrakt, som du er part i. Din aftale om medlemskab hos os kan ses som en kontrakt, som under visse betingelser giver dig ret til faglig bistand.

Vi har ret til at behandle dine personfølsomme oplysninger, hvis de er nødvendige for, at vi som fagforening kan hjælpe dig. Herudover kan vi i faglige sager og retssager have brug for oplysningerne for at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende. Du kan læse mere herom i artikel 9, stk. 2, litra d og f i Databeskyttelsesforordningen.

Vi kan også behandle dine personoplysninger, når du har givet samtykke til det, fx til brug for markedsføring og kommunikation.

Når vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du på et hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, må vi ikke fortsætte med at behandle de personoplysninger, der kræver samtykke.  Vær dog opmærksom på, at vi stadig kan have ret til at behandle dine oplysninger på andet grundlag end samtykket, fx på baggrund af det ovenfor nævnte.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, kan du ringe til os på tlf.nr. 7610 9302, oplyse det på MIT detfagligehus, eller skrive til Det Faglige Hus, Postboks 512, 6701 Esbjerg.

6. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vores medarbejdere har tavshedspligt om dine forhold og må ikke uberettiget videregive eller udlevere oplysninger, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til. Vi videregiver kun oplysninger i det omfang, vi er berettiget eller forpligtet til det efter lovgivningen, eller når vi får dit samtykke til det.

Vi kan videregive dine personoplysninger til:

 • Offentlige myndigheder.
 • (Tidligere) arbejdsgivere.
 • Det Faglige Hus – A-kasse eller Social Team.
 • Det Faglige Hus Forsikringsagentur
 • Advokater som repræsenterer modparter.
 • Arbejdstilsynet.
 • Domstole, bl.a. gennem, min retssag.dk.

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne varetage dine rettigheder.

Alle oplysninger opbevares minimum 5 år efter afslutningen af en sag, eller du melder dig ud. I nogle tilfælde opbevarer vi dine oplysninger længere tid. Det gør vi, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt i forhold til at fastslå eller forsvare et retskrav.

8. Har du pligt til at give os dine personoplysninger?

Vi indhenter kun de oplysninger, vi har brug for. Oplysningerne under punkt 3 ovenfor vil i langt de fleste tilfælde være nødvendige for, at vi du kan være medlem i en af vores fagforeninger, og at vi generelt kan yde dig faglig hjælp og bistand.

Afhængig af sagens karakter, kan vi også have brug for følsomme oplysninger. Hvis du ikke ønsker at give os oplysningerne, kan det betyde, at vi ikke kan hjælpe dig med at rejse krav eller lignende overfor din (tidligere) arbejdsgiver.

9. Hvad er dine rettigheder?

Databeskyttelsesforordningen giver dig generelt følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger

Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Reglen står i artikel 15 i forordningen.

Ret til at rette oplysninger

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger. Reglen står i artikel 16 i forordningen.

Ret til slette oplysninger

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis det ikke længere er nødvendigt, at vi opbevare eller behandler dem. Reglen står i artikel 17 i forordningen.

Ret til at få begrænset behandlingen af oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Du kan læse mere i artikel 18 i forordningen.

Ret til at protestere

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Reglen står i artikel 21 i forordningen.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt læsbart format – enten til dig selv eller til en anden dataansvarlig. Reglen står i artikel 20 i forordningen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets  ”Vejledning om de registreredes rettigheder”, som du finder på www.datatilsynet.dk

10. Hvem kan jeg klage til?

Hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. sal

1300 København K

Tlf.: 33 19 32 99

E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Har du spørgsmål?

Hvis du i øvrigt har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiver (DPO); Carsten Møller på e-mail: DPO@detfagligehus.dk