Ressourceforløb

Hvis du har begrænsninger i din arbejdsevne og dermed har risiko for at ende på førtidspension, kan du muligvis få bevilget et ressourceforløb.

Hvad er et ressourceforløb? 

Et ressourceforløb er et særligt tilrettelagt forløb, som varer mellem 1-5 år. Får du bevilget et forløb efter den 1. januar 2022, kan forløbet maksimalt vare 3 år. 

Formålet med forløbet er, at din arbejdsevne skal udvikles gennem en aktiv indsats. Dine ønsker om arbejde eller uddannelse er afgørende for hvilke aktiviteter, der sættes i gang. 

Aktiviteterne kan fx være behandling, udredning, motion, hjælp til boligproblemer, virksomhedspraktik mm.

Fra den 1. januar 2022 får du ret til en personlig jobformidler og en indsats indenfor de første 6 måneder.

Hvem kan tilbydes ressourceforløb?

Har du begrænsninger i din arbejdsevne og er alle andre muligheder i beskæftigelseslovgivningen, herunder revalidering, afprøvet eller vurderet formålsløse, kan kommunen tilbyde dig et ressourceforløb.

Din alder har betydning

Hvis du er under 40 år, har du som udgangspunkt ikke mulighed for at få tilkendt førtidspension, med mindre det er helt åbenlyst, at du ikke kommer ud på arbejdsmarkedet igen. Du vil i stedet få tilbudt et eller flere ressourceforløb.

Hvis du er over 40 år, skal du som udgangspunkt også have tilbudt et ressourceforløb, inden du kan tilkendes førtidspension.

Får du tilkendt ressourceforløb efter den 1. januar 2022, og er du mellem 40 år – 50 år, må du ikke være i ressourceforløb i over 5 år, medmindre du selv ønsker det.  

Er du over 50 år, kan kommunen højst tilbyde dig ét ressourceforløb efter den 1. januar 2022. Du kan selv ønske flere.  

Hvis du har under 6 år til folkepensionsalderen, vil du fra den 1. januar 2022 ikke få tilbudt et ressourceforløb, medmindre du selv ønsker det.

Hvem bevilger ressourceforløb?

Din sag skal behandles på et rehabiliteringsmøde. Her afgør man, om du skal indstilles til at tilbydes ressourceforløb, fleksjob, førtidspension eller en anden foranstaltning.

Grundlaget for indstillingen er rehabiliteringsplanens indledende del og sagens akter i øvrigt. 

Herefter træffer Jobcenteret endelig afgørelse om, hvorvidt du skal tilbydes et ressourceforløb.

Hvilken ydelse har du ret til?

Du har ret til ressourceforløbsydelse, når du deltager i et forløb.

Størrelsen på din ydelse afhænger bl.a. af, om du er forsørger eller ikke forsørger. 

Ressourceforløbsydelsen er uafhængig af formue og evt. ægtefælle/samlevers indtægter.

Ret til ferie?

Hvis du har været i et ressourceforløb i 12 måneder, har du ret til 5 ugers ferie

Hvis du har optjent feriepenge i et job, kan du efter aftale med kommunen holde ferie, inden du har været i ressourceforløb i 12 måneder.

Hvis du ikke følger forløbet?

Hvis du udebliver fra aktiviteterne i forløbet, skal kommunen vurdere, om du skal have en sanktion på grund af din manglende deltagelse.

Kommunen skal vurdere, om der er en særlig grund til, at du ikke deltager. De særlige grunde kan være sociale, helbredsmæssige, psykiske, eller der kan være tale om misbrugsproblemer.

Kommunen bør kun sanktionere, hvis der ikke er en rimelig grund til din manglende deltagelse. 

Sanktionerne kan være nedsættelse eller fradrag i din hjælp. I særlige tilfælde kan kommunen stoppe for hjælpen. 

Hvis du mener, at forløbet går ud over dit helbred, har du ret til en samtale med en sundhedskoordinator. 

Mulighed for at klage 

Hvis du er utilfreds med Jobcenterets afgørelse eller sagsbehandling af din sag om ressourceforløb, er du velkommen til at kontakte os for hjælp.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket