Aktiveringstilbud fra jobcentret

Som ledig skal du sammen med jobcentret fastlægge en plan for, hvordan du hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Modtager du dagpenge, har du senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed ret og pligt til at begynde et tilbud fra jobcentret.

Jobcentret skal gennem hele din ledighedsperiode løbende vurdere dit behov for tilbud, der kan hjælpe dig ud af ledighed, og give de tilbud, der skal til, for at du hurtigst muligt kommer tilbage til arbejdsmarkedet.

Du har pligt til at tage imod tilbud, medmindre du er omfattet af en mindre intensiv indsats, arbejder i et vist omfang eller hvis du deltager i jobrettet uddannelse.

Jobcentret har forskellige tilbud de kan give dig. Når de giver dig et tilbud, skal de sende tilbuddet til e-Boks. Jobcentret vil herefter opdatere ’Min Plan’. 

”Min Plan” er din personlige plan for at komme i arbejde eller i gang med en uddannelse og indeholder:

  • Job- og eller uddannelsesmål for dig.
  • Aftaler der er indgået i forbindelse med samtaler.
  • Indsatser, herunder status på igangsatte og afsluttede indsatser.  

Er du under 25 år?

Hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, skal jobcentret vurdere, om du kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Hvis du kan det, skal du søge om at starte på en uddannelse.

Skal du ansættes med løntilskud, skal du som udgangspunkt have været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder. Kravet om forudgående ledighed på 6 måneder gælder ikke, hvis du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau eller er enlig forsørger.

Er du mellem 25 og 30 år?

Hvis du er mellem 25 og 30 år, kan du som hovedregel ikke få tilbud om en studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse.

Der er dog en undtagelse, hvis du ikke har en kompetencegivende uddannelse, og hvis du har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, eller hvis du har opbrugt din ret SU til videregående uddannelse.

Er du fyldt 30 år

Du kan få et særligt tilbud om en erhvervsuddannelse, mens du modtager dagpenge. Tilbuddet kaldes for uddannelsesløft.

Under uddannelsen er du fritaget for at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.

Læs mere om særligt tilbud om uddannelse.

Hvis du skal i løntilskud, kræver det, at du har været ledig i mere end sammenlagt 6 måneder. Der er dog undtagelser. Der stilles ikke krav om forudgående ledighed ved løntilskud, hvis du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau, du er enlig forsørger, eller du er fyldt 50 år. 

Har du passet dit alvorligt syge eller handicappede barn?

Hvis du tidligere har modtaget dagpenge og herefter har passet dit alvorligt syge eller handicappede barn i hjemmet, gælder der nogle særlige regler for sammenlagt ledighed pr. 1. januar 2021. Reglerne betyderat du senest 6 måneder efter, du bliver ledig, har ret og pligt til tilbud fra jobcenteret. Dette sker også, selvom du var i et dagpengeforløb forud for, at du passede dit barn.

Vær opmærksom på, at reglerne kun gælder, hvis du i mere end 5 år har passet et alvorligt sygt eller handicappet barn, og du i denne periode ikke har modtaget dagpenge eller været ansat i et arbejde med løntilskud.

I øvrigt

Jobcentret kan udover ovennævnte iværksætte yderligere og tidligere tilbud og supplerende aktiviteter efter behov, som du har pligt til at deltage i. Derudover kan læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus udskyde tidspunktet for, hvornår du har pligt til at deltage i et tilbud.

Hvis du har manglende pasningsmulighed af børn og familie, har du pligt til straks at give besked til jobcentret. 

Husk at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du deltager i et tilbud.

Siger du nej til et tilbud, kan du blive selvforskyldt ledig.

Ingen pligt til tilbud

Hvis du har arbejde på 20 timer om ugen eller mere, har du ikke pligt til at begynde i et tilbud.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 18:00
Tirsdag08:00 - 18:00
Onsdag08:00 - 18:00
Torsdag08:00 - 18:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket