Omsorgsorlov til alle ansatte

Du kan få omsorgsorlov til at pleje eller støtte dine børn, forældre, ægtefælle eller partner, hvis de har brug for det på grund af en alvorlig helbredsmæssig situation.

Hvem har ret til omsorgsorlov?

Fra den 1. januar 2023 har alle lønmodtagere ret til at få fri fra arbejde i 5 dage pr. kalenderår til personlig omsorg eller støtte af væsentligt omfang pga. en alvorlig helbredsmæssig situation.

Ordningen trådte allerede i kraft sidste år, hvor du i en overgangsperiode fra den 02.08.22 -31.12.22 kunne få 2 dage.

Betaling

Orloven er uden betaling, medmindre at du kan forhandle dig til løn under orloven med din arbejdsgiver.

Hvad kan du få omsorgsorlov til?

Du kan få orlov, hvis der er behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand – også selvom den ”kun” er forbigående.

Det vil sige, at du som udgangspunkt ikke har ret til omsorgsorlov til barnets første sygedag eller for at ledsage til et almindeligt lægebesøg, medmindre din pårørende har behov for væsentlig omsorg og støtte.

Modsat kan du få omsorgsorlov til at ledsage en alvorlig syg, eller en der skal til udredning for en alvorlig sygdom som fx demens, kræft, Alzheimer, Parkinsons m.v.

Hvem kan du få omsorgsorlov til?

Du kan få omsorgsorlov til at støtte eller yde omsorg for egne børn, forældre, ægtefælle eller partner. Det gælder, uanset om de bor hos dig.

Du kan også få omsorgsorlov til en person, der bor i samme husstand som dig, dvs. at I har samme folkeregisteradresse fx dit stedbarn.

Hvordan holder du omsorgsorlov?

Du må holde orloven som en samlet periode eller som enkelte dage. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved årets udgang.

Der er ingen faste regler for, hvordan du skal varsle omsorgsorlov, fordi det kan opstå som et akut behov, men du skal selvfølgelig fortælle det til din arbejdsgiver med det samme, at du ved besked.

Lægelig dokumentation   

Inden du holder omsorgsorloven, kan din arbejdsgiver kræve, at du lægeligt dokumenterer behovet for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Du skal fremvise, men ikke nødvendigvis udlevere relevante lægelige dokumentation til din arbejdsgiver.

Helbredsoplysninger, som din arbejdsgiver kun får fremvist og ikke udleveret, er ikke omfattet af reglerne for databeskyttelse.

Ret til at bede om ændrede arbejdstider eller -mønstre

Har du været ansat i mindst 6 måneder hos din arbejdsgiver, kan du bede om ændrede arbejdstider eller -mønstre i en afgrænset periode med henblik på omsorg. 

Du kan fx have brug for hjemmearbejde, fleksibel eller nedsat arbejdstid.

Din arbejdsgiver bestemmer, hvad der kan lade sig gøre, men du har krav på at få begrundet et evt. afslag. Det gælder også, hvis du skulle blive sagt op efter, at du har bedt om ændrede arbejdstider eller -mønstre.

Tilbage til samme vilkår  

Når den aftalte periode er udløbet, har du ret til at vende tilbage til dit oprindelige arbejdsmønster.

Ændrer din situation sig før tid, har du også ret til at bede om at komme tilbage på dine sædvanlige vilkår tidligere end først aftalt, men du kan ikke kræve det, fordi din arbejdsgiver fx kan have ansat en vikar eller sat en kollega op i tid i den periode, som I først har aftalt.

Du har krav på at få svar på din anmodning indenfor et rimeligt tidsrum, og ved afslag skal svaret begrundes.

Beskyttet mod opsigelse

Du må ikke blive sagt op, udsat for ugunstig behandling eller negative følger, fordi du kræver at holde omsorgsorlov, er eller har været på orlov.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver skriftlig begrunde opsigelsen og betale en godtgørelse, hvis din ret til omsorgsorlov eller forbud mod at blive afskediget ikke bliver overholdt.

Delt bevisbyrde

Kan du bevise faktiske omstændigheder, der understøtter, at loven er overtrådt, så er det op til din arbejdsgiver at modbevise det, dvs. at der er delt bevisbyrde.

Modregning i omsorgsdagene

Din ret til omsorgsorlov fremgår af den samme lov, som giver dig ret til orlov fra dit arbejde, hvis du passer en døende i eget hjem eller er ansat af kommunen til at passe en alvorlig syg. Du vil derfor blive modregnet i dine omsorgsdage, hvis du allerede er på orlov af en af disse årsager.

Andre aftaler – der ikke modregnes

Er du ansat efter en kollektiv overenskomst, der allerede giver ret til omsorgsdage eller andet fravær til samme formål som omsorgsorloven, bliver disse dage ikke modregnet i din omsorgsorlov.

Loven

Din ret til 5 dages omsorgsorlov fremgår af en ændring til loven om fravær af familiemæssige årsager.

Se også beskæftigelsesministeriets nyhed om omsorgsorloven.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket