Ekstra barsel ved tvillinger eller flere børn

Fra den 1. maj 2024 får forældre til tvillinger ret til 13 ugers ekstra barsel på lige fod med forældre til trillinger eller flere børn, der er født på samme tid. 

Regler før og efter 1. maj 2024

Indtil 1. maj 2024 har forældre, der får trillinger eller flere børn ved samme fødsel ret til 26 ugers ekstra orlov tilsammen, inden børnene bliver 18 måneder udover de normale 24 uger til hver forældre.

Det ændres fra den 1. maj 2024, hvor de 26 ugers ekstra fælles orlov deles ligeligt med 13 uger til hver forælder, som skal holdes inden barnet bliver 1 år.

Tvillinger bliver også omfattet af de nye regler, så hver forælder får samme ret til 13 ugers ekstra øremærket orlov, hvis mindst ét af børnene er født den 1. maj 2024 eller senere.

Det gælder også adoptanter, som modtager 2 eller flere børn, som er født under samme fødsel og er under 1 år, når I modtager  dem.

Er børnene født eller modtaget før den 1. maj 2024, gælder de hidtidige regler. Det betyder, at det kun er forældre, der får mere end 2 børn ved samme fødsel, der får ekstra orlov.

Mindst 2 levendefødte

Retten til 13 ugers ekstra barselsorlov er betinget af, at der er mindst 2 levendefødte børn ved samme fødsel, fordi formålet med den ekstra orlov er, at begge forældre kan holde orlov sammen og passe børnene.

Ekstra orlov skal holdes indenfor det første år

De 13 uger skal være holdt, inden børnene bliver 1 år og ved adoption inden 1 år efter, at I har modtaget dem, ellers falder orloven bort. Det er nemlig hensigten, at I skal have ekstra orlov, mens børnene er helt små og kræver mest pasning.  

Hvis du er i arbejde, kan du efter aftale med din arbejdsgiver genoptage arbejdet helt eller delvist og holde orloven af flere omgange. Eneste krav er, at alle 13 uger er brugt, inden børnene bliver 1 år. 

Der er ikke krav om, at I skal holde de ekstra uger som det sidste orlov, men det vil være naturligt, hvis du er lønmodtager og også skal holde 9 ugers øremærket orlov inden børnene bliver 1 år.

Overdrage orlov

De 13 ugers ekstra orlov er øremærket til hver af jer retlige forældre, uanset om I er i arbejde, ledige eller selvstændige. Dermed kan I ikke overdrage den ekstra orlov til hinanden.

I må dog gerne overdrage op til maksimalt 13 uger tilsammen til sociale forældre, så de får mulighed for at passe børnene, hvis I er mere end 2 forældre.

Soloforældre

Er du børnenes eneste retlige forælder, dvs. soloforælder - får du 13 ugers ekstra orlov, der er øremærket til dig.

Derudover kan du søge Udbetaling Danmark om at tildele 13 ugers orlov til nærtstående familiemedlemmer eller sociale forældre, hvis du har ret til barselsdagpenge. Disse uger kan du dele mellem flere konkrete nærtstående familiemedlemmer og/eller sociale forældre, som dog ikke kan overdrage ugerne ”tilbage” til dig. Du har nemlig maksimalt ret til dine egne 13 ugers ekstra orlov, hvilket er loftet ved flerbørnsfødsler.

Varsel af orlov

Du skal varsle de 13 ugers ekstra orlov overfor din arbejdsgiver på samme måde som dine normale 24 ugers orlov.

Det vil sige, at hvis du ønsker at holde orloven inden for de første 10 uger efter fødslen, skal din arbejdsgiver have besked senest 4 uger før fødslen og ellers senest 6 uger efter fødslen sammen med din endelige barselsplan. Det gælder også sociale forældre.

Nærtstående familiemedlemmer skal derimod varsle orloven senest 8 uger, før orloven skal holdes.

OBS varsling i kort overgangsperiode

Er børnene født eller modtaget i perioden 01.05.24 - 25.06.24, og vil du holde de 13 ugers ekstra orlov i denne periode, gælder de almindelige varslingsregler ikke. Du skal i stedet hurtigst muligt oplyse til din arbejdsgiver, hvornår du holder de ekstra ugers orlov i den periode.

Se de almindelige varslingsregler for mor og far/medmor, sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer.

Betaling

Barselsloven giver ret til barselsdagpenge, hvis du opfylder lovens krav om beskæftigelse.

Din ret til løn under barsel kræver en aftale med din arbejdsgiver, da du ikke automatisk får ret til mere løn under barsel, fordi du får nogle ekstra ugers barselsorlov.

Du kan dog altid forsøge at forhandle om flere ugers barsel med løn, da din arbejdsgiver kan få dine barselsdagpenge som refusion og derfor kun har en merudgift, som svarer til forskellen mellem din dagpengesats og din løn. Husk at få en skriftlig aftale som bevis, hvis du får en særlig barselsaftale med løn.  

Udbetaling Danmark

Din arbejdsgiver skal indberette din barsel til Udbetaling Danmark, som også kan tildele dig ekstra uger, når du har ret til det efter barselsloven. 

På borger.dk kan du læse om, hvis du får tvillinger, trillinger mv

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket