Barselsorlov - for børn født før 2. august 2022

Er dit barn født inden den 2. august 2022, kan du læse her om din ret til barsel. Er dit barn født den 2. august 2022, eller senere gælder der andre barselsregler for dig, som du kan læse om her.

Barselsloven giver ret til 1 års/52 ugers barsel, der fordeler sig sådan:

  • 4 uger før forventet fødsel, inkl. terminsdato (mor).
  • 2 ugers fædreorlov, i forbindelse med fødslen (far).
  • 14 ugers orlov, starter dagen efter faktisk fødsel (mor).
  • 32 ugers orlov (mor og/eller far).

De 32 ugers orlov kan I som forældre dele, forlænge og udskyde.

Din barsel kan I se og beregne jeres barselsorlov.

Husk at I inden 8 uger efter fødslen skal give jeres arbejdsgiver(e) besked om, hvordan I fordeler barselsorloven mellem jer.

Reglerne for adoptanter adskiller sig på visse punkter, alt efter om barnet modtages i Danmark eller udlandet. Kontakt os for konkret vejledning.

Graviditetsorlov: 4 uger før

Mor har ret til 4 ugers graviditetsorlov før forventet fødsel. De 4 uger er inklusiv terminsdatoen.

Har du termin tirsdag i uge 21, starter din orlov onsdag i uge 17. Du kan også tælle 28 kalenderdage baglæns, inklusiv terminsdatoen.

Føder du før terminsdatoen, starter din barselsorlov dagen efter fødslen, også selvom du ikke har brugt alle dine 4 ugers graviditetsorlov.

Føder du efter terminsdatoen, starter din barselsorlov først dagen efter fødslen. Dermed bliver din graviditetsorlov længere end 4 uger.

Far/medmor: 2 uger

Som far eller medmor kan du holde fædreorlov i de 2 første uger fra den dag eller dagen efter, at dit barn er født. Du kan også holde orloven, når mor og barn kommer hjem fra sygehuset. Det bestemmer du, og det kræver ikke din arbejdsgivers godkendelse.

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du holder fædreorloven senere, bare orloven er afholdt inden barnet bliver 14 uger. Du behøver ikke at holde fædreorlov i 2 samlede uger. Efter aftale med din arbejdsgiver kan du dele fædreorloven op. Du kan fx aftale at holde 1 dags fædreorlov ad gangen. Du skal blot holde hele orloven inden for de første 14 uger. 

Orloven består af 14 kalenderdage og bliver ikke forlænget, selvom der er helligdage i perioden.

Mors orlov: 14 uger

Orloven begynder kalenderdagen efter, du faktisk har født.

Hvis mor er alvorligt syg eller dør, kan far overtage orloven.

Forældreorlov: 32 uger

Mor og far har tilsammen ret til 32 ugers barselsorlov, som udgangspunkt med barselsdagpenge. Disse 32 uger kan I dele, forlænge og udskyde.

I har ret til yderligere 32 ugers orlov til deling. Men I har ikke ret til betaling i disse uger.

Udskudt orlov

Vælger I at udskyde noget af orloven, skal det være afholdt inden barnet fylder 9 år.

Ved udskudt orlov skelner man imellem retsbaseret og aftalebaseret udskudt orlov.

Retsbaseret:
Den ene forælder har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger. Samme forælder skal med et varsel på 16 uger informere sin arbejdsgiver om, at han/hun nu vil afholde orloven. Den udskudte orlov skal afholdes som en sammenhængende periode.

Jobskifte påvirker ikke retten til retsbaseret orlov.

Aftalebaseret:
I kan begge aftale med jeres arbejdsgivere, at I udskyder orlov. I kan frit aftale, hvor mange uger I udskyder, samt hvornår og hvordan den udskudte orlov skal bruges. I kan fx dele orloven i flere perioder.

Skifter I job, skal I indgå en ny aftale om udskudt orlov med den nye arbejdsgiver. Kan dette ikke lade sig gøre, og får I derfor ikke holdt den udskudte orlov, inden barnet fylder 9 år, bortfalder orloven.

Elever og lærlinge

Skal du på barsel, mens du er elev eller lærling, vil dit fravær ofte medføre, at din læretid bliver forlænget.

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Løn og barselsdagpenge

Du har kun krav på løn under barsel, hvis det er aftalt. Dog har kvindelige funktionærer altid krav på ½ løn i 4 uger før fødslen og 14 uger efter.

Mange overenskomster og personalepolitikker giver ret til fuld løn eller en nedsat lønsats, som er højere end barselsdagpengene. Dog kun i en del af barselsorloven, og normalt ikke udover 27 uger efter fødslen.

Derefter vil du som regel få barselsdagpenge udbetalt af Udbetaling Danmark. Læs mere om, hvornår du har ret til barselsdagpenge, og hvordan satsen for barselsdagpenge bliver beregnet på borger.dk. 

VIDEOGUIDE: regler for barsel

I videoen gennemgår vi reglerne for barsel, og giver dig et samlet overblik.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket