Få ferie udbetalt, mens du er ansat

Der er forskellige muligheder for at få ferie udbetalt uden at holde ferie, mens du er ansat. 

Som udgangspunktet skal du selvfølgelig holde din ferie for at få dine feriepenge udbetalt. Men har du optjent mere end 4 ugers ferie, så kan du få udbetalt den del af ferien, der består af ferie udover de 4 uger, enten når ferieåret eller ferieafholdelsesperioden slutter. 

Til august

Når ferieåret slutter den 31. august, kan du med din arbejdsgivers accept få udbetalt ferie ud over 4 uger.

Har du ferie med løn, udbetaler din arbejdsgiver feriepengene direkte med lønnen, og har du ferie med feriegodtgørelse, søger du om dine feriepenge hos Borger.dk med årsagen ”jeg har ferie ud over 4 uger og er i et ansættelsesforhold”.

Til december

Efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december skal din arbejdsgiver eller Feriekonto automatisk udbetale ferie ud over 4 uger, hvis du har været ansat hos arbejdsgiver på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden. Det gælder selvfølgelig ikke, hvis I har aftalt, at du overfører ferien til den næste ferieafholdelsesperiode.

Feriepengene skal udbetales senest den 30. marts efter ferieafholdelsesperioden, medmindre der er en rimelig grund til, at det ikke kan ske, fx fordi hvis der mangler oplysninger om optjent eller afholdt ferie.

Skriftlig erklæring

Har du ikke været ansat i hele perioden, skal du selv søge om at få dine feriepenge udbetalt, og du skal skriftligt erklære overfor din arbejdsgiver, at den ferie, du har til gode, er ferie, som ligger ud over de 4 ugers ferie, som du skal holde. 

Du skal også skrive under på, at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden, fordi du i modsat fald bliver modregnet i dine feriedage, medmindre at du har en feriehindring.

Du skal bruge Feriekontos attest, som du finder her. Har du ikke fået offentlige ydelser, giver du attesten til din arbejdsgiver. Har du modtaget offentlig ydelser, skal Feriekonto have attesten, fordi Feriekonto skal undersøge og afgøre, om du kan få dine feriepenge udbetalt. 

Feriekonto skal have attesten senest den 30. september efter ferieafholdelsesperioden.

Holder du ferie med feriepenge, træder Feriekonto i stedet for din arbejdsgiver.

Reglerne kan fraviges

Reglerne kan fraviges i en kollektiv overenskomst, tiltrædelses- eller virksomhedsoverenskomst, samt en lokalaftale indgået indenfor rammerne i de nævnte aftaler. 

Der kan også indgås lokalaftaler på arbejdspladser uden overenskomst, hvis lokalaftalen er godkendt af den mest repræsentative fagforening i Danmark indenfor jeres faggruppe.

Feriehindringer

Der gælder særlige regler, hvis du er forhindret i at holde ferie fx pga. sygdom eller barselsorlov.

Fratræder eller ophør på arbejdsmarket

Der er også forskellige muligheder for at få ferie udbetalt uden at holde den, hvis du fratræder eller forlader arbejdsmarkedet.