Ferie i en fritstillingsperiode

Er du opsagt og fritstillet fra jobbet i opsigelsesperioden, gælder der særlige regler for ferie.

Vælger din arbejdsgiver at fritstille dig, gælder ferielovens regler for afvikling af ferie. Forhandler I derimod en fritstilling, fx fordi du selv beder om at blive fritstillet, er det muligt at fravige reglerne for afvikling af ferie

En fritstilling pålægger dig ferie

En fritstilling medfører, at du skal holde ferie i videst muligt omfang. Det betyder, at fritstillingen varsler ferie, selvom din arbejdsgiver ikke oplyser dig om det, og selvom I ikke har aftalt ferie forud for fritstillingen.

Det gælder, medmindre andet fremgår af din opsigelse.

Hvor mange feriedage kan du blive pålagt?

Der er flere forhold, der spiller ind, når vi skal afgøre, hvor mange feriedage din arbejdsgiver kan anse for afholdt i din fritstillingsperiode.

Det drejer sig bl.a. om: 

  1. antallet af feriedage, som du har til gode.
  2. længden af din fritstillingsperiode.
  3. hvorvidt og hvornår du har fået et nyt arbejde, og om du har fri til at holde ferien.  
  4. hvorvidt du har ret til dobbelt løn, hvis du får et nyt job i fritstillingsperioden.
  5. du har en feriehindring fx barsel, sygdom m.m.

Ferie skal varsles og holdes, inden du fratræder

Du har krav på, at få varslet din ferie, når din arbejdsgiver vil pålægge dig at holde ferie. Det gælder også, når du bliver fritstillet.

Du skal kun holde ferie i det omfang, at din ferie kan varsles, og at du kan nå at holde dine feriedage, inden du fratræder.   

Din sommerferie (3 ugers hovedferie) skal varsles med 3 måneder og din restferie (10 dage) med 1 måned. Bemærk, at hvis muligheden for at fravige varslet fremgår af din kontrakt, så er aftalen ugyldig siden den 1. september 2020 ifølge den nye ferielov

Det vil sige:

  • at du skal være fritstillet i minimum 3 måneder og 3 uger, før din hovedferie kan blive anset som afholdt.
  • at du skal være fritstillet i minimum 1 måned og 2 uger, før din restferie på 10 dage kan blive anset som afholdt.

Du varsles om din ferie fra den dag, hvor du bliver fritstillet, medmindre din ferie allerede er varslet eller aftalt med din arbejdsgiver. Det kan fx være tilfældet, hvis din ferie varsles i selve opsigelsen, og at du først bliver fritstillet på et senere tidspunkt i opsigelsesperioden.

Hoved- eller restferie?

Din arbejdsgivers ret til at varsle ferie afhænger af, om du har hoved- eller restferie til gode, og derfor er det vigtigt at få afklaret, hvilken form for ferie du har tilbage, hvis du bliver sagt op, og din arbejdsgiver vil varsle ferie i din opsigelsesperiode.

Som udgangspunkt starter du med at optjene de 10 dages restferie fra ferieårets start den 1. september og ca. 5 måneder frem. Der er dog undtagelser, fx er alle dine feriedage hovedferie, hvis du ikke kan nå at optjene over 15 feriedage i løbet af ferieåret. Det kan fx være, at du bliver ansat meget sent i ferieåret og ikke har haft et andet job tidligere i ferieåret.    

Ferie optjent fra starten af ferieåret kan også blive anset for hovedferie, hvis du ikke har holdt de 10 dages restferie, inden hovedferieperioden starter den 1. maj.  

Overført ferie fra tidligere ferieår holdes altid først, og det er derfor som udgangspunkt restferie, medmindre du stadig har overført feriedage til gode i hovedferieperioden.

Du skal holde fri, hvis du får et nyt job 

Får du et nyt arbejde i fritstillingsperioden, beror det på en aftale med din nye arbejdsgiver, om du kan få fri til at holde den varslede ferie i fritstillingsperioden. Får du ikke fri, kan den varslede ferie ikke anses som afholdt under din fritstilling.

Undtagelse hvis du får dobbelt løn

Din ferie kan dog godt anses for at være afholdt, uden at du har holdt fri hos din nye arbejdsgiver, hvis du ikke bliver modregnet i løn hos din tidligere arbejdsgiver i fritstillingsperioden, dvs. at du får dobbelt løn.

Din ret til dobbelt løn afhænger af din fritstillingsaftale, medmindre du er omfattet af funktionærloven, der sikrer dig en minimalerstatning.

Særligt for funktionær

Som funktionær har du krav på en minimalerstatning, når du bliver fritstillet af din arbejdsgiver. Det betyder, at din tidligere arbejdsgiver ikke må modregne lønnen fra dit nye arbejde fra den dag, hvor du bliver fritstillet og i de efterfølgende 3 måneder af din fritstillingsperiode.

Til gengæld kan din arbejdsgiver anse ferie for afholdt i de første 3 måneder, selvom du ikke har fri til at holde ferie i de 3 måneder.

Det gælder selvfølgelig kun den ferie, der kan varsles og afvikles inden for de 3 måneder. Din restferie (op til 10 dage) skal kun varsles med 1 måned, og derfor bliver den ferie som hovedregel anset for afholdt i din minimalerstatningsperiode, selvom du ikke holder fri.

Insolvent/konkurs

Kravet om, at du skal holde fri for at kunne blive pålagt ferie, gælder heller ikke, hvis din arbejdsgiver er både insolvent og ophørt (fx går konkurs), inden din opsigelsesperiode udløber.

Din ferie bliver derfor anset som afholdt, hvis din ferie blot kan varsles og holdes, inden du fratræder.

Lovlige feriehindringer

Du kan ikke holde ferie, hvis du har en lovlig feriehindring, som fx sygdom, barsel mv.

Det gælder også, selvom du er fritstillet. Derfor er det vigtigt, at du i fritstillingsperioden orienterer din arbejdsgiver, hvis du fx bliver syg.

Læg også om, hvad der sker, hvis du bliver syg i ferien.   

Kun optjent ferie                

Det er kun ferie optjent med betaling, dvs. enten løn eller feriepenge, som bliver varslet i forbindelse med en fritstilling.

Din arbejdsgiver kan som udgangspunkt også råde over ferie, som du har optjent hos en tidligere arbejdsgiver, og som udbetales via Feriekonto. Derfor har det som regel ingen betydning, om feriepengene er optjent hos en tidligere arbejdsgiver eller hos din aktuelle arbejdsgiver.  

Lad os hjælpe dig

Du er altid velkommen til at kontakte os og få gennemgået din fritstilling. Vi kan afklare, hvor meget af din ferie, der kan anses som afviklet i din fritstillingsperiode, og vi gennemgår selvfølgelig også de andre regler for din fritstilling. 

Send din aftale om fritstilling til os i MIT detfagligehus eller ring til Faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket