Tidsbegrænset ansat

Som tidsbegrænset ansat lever du med en usikkerhed om, hvorvidt du stadig har et job, når kontrakten udløber. Denne usikkerhed skal du ikke leve med unødvendigt længe, ligesom du ikke må forskelsbehandles i forhold til de fastansatte. Det bestemmer loven om tidsbegrænset ansættelse.

Hvem er omfattet af loven?

Du er omfattet af reglerne i lov om tidsbegrænset ansættelse, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt, at din ansættelse ophører på en bestemt dato (tidsbegrænset). Du er også omfattet, hvis din ansættelse ophører, når du er færdig med en bestemt opgave (opgavebestemt). Sluttelig er du omfattet, hvis din ansættelse ophører når en bestemt begivenhed indtræder, fx at en ansat på barsel vender tilbage (begivenhedsbestemt). 

Yderligere 2 krav skal være opfyldt, før loven gælder:

  • Du skal være ansat direkte i den virksomhed, hvor du arbejder.
  • Du er ikke sikret de samme rettigheder i en kollektiv overenskomst. 

Hvem er ikke omfattet?

Du er ikke omfattet af loven, hvis du er udsendt via et vikarbureau, ansat som elev eller ansat med løntilskud

Lige vilkår

Loven sikrer dig mindst samme løn- og ansættelsesvilkår, som en sammenlignelig fastansat. 

Dog er det tilladt at reducere løn og goder mv.  forholdsmæssigt i forhold til din ansættelsesperiode, fx så du kun får 5/12 bonus, når du alene har været ansat  5 måneder af året.

Din arbejdsgiver må også bestemme, at visse ansættelsesvilkår først gælder, når du har opnået en vis anciennitet, når blot kravet er det samme for fastansatte. Fx et krav om 9 måneders anciennitet, før der er ret til feriefridage eller løn under barsel

Forlængelse

En tidsbegrænset ansættelse må blive forlænget, når der er objektive årsager til dette, fx uforudsigelige forhold som sygdom, graviditet og barsel, eller hvis opgaven tager længere tid end beregnet. 

Ved undervisning og forskning for staten må der ske forlængelse 2 gange uanset årsagen. 

Fastansættelse

Er en forlængelse ikke objektivt begrundet, kan du anse dig som fastansat og kræve, at opsigelse sker med det opsigelsesvarsel, der gælder for fastansatte. 

Opsigelse

Det kræver ikke en særskilt opsigelse, hvis du skal fratræde når en tidsbegrænset ansættelse udløber.  

Men ønsker du eller din arbejdsgiver at stoppe samarbejdet tidligere, skal I respektere de aftalte opsigelsesvarsler

Hvad kan du ellers bruge loven til?

Din arbejdsgiver skal give dig besked om ledige stillinger, fx via intranettet. 

Du har ikke krav på at få tilbudt stillingen, men derimod at få mulighed for at søge den på lige vilkår med andre.

Godtgørelse

Bryder din arbejdsgiver loven, kan du kræve en godtgørelse. 

Der er ikke givet ret mange godtgørelser efter loven, så der har ikke udviklet sig en fast praksis omkring beløbets størrelse. 

Det er desuden ikke muligt at få en godtgørelse både for usaglig opsigelse og efter loven om tidsbegrænset ansættelse. 

Loven om tidsbegrænset ansættelse vil primært blive brugt, hvis du ikke er omfattet af (eller ikke opfylder anciennitetskravene i) funktionærloven eller hovedaftalen. 

Relevante love

Lov om tidsbegrænset ansættelse

 Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket